5.ใส่ Internet Address : vpn.psu.ac.th Destination name: VPN-PSU หรือชื่ออื่นๆ ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม Create 6.เวลาใช้งาน คลิกซ้ายที่ System Tray ตรง Connection แล้วเลือก VPN-PSU

ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ l 2 tp/ipsec vpn แต่สนับสนุนให้ใช้งาน ssl vpn มากกว่า l 2 tp/ipsec เนื่องจาก ssl vpn เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า และมีปัญหาในการใช้งานน้อยกว่า l 2 tp/ipsec vpn การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZProxy. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ Post Views: 137,838 Windows 10 Education is only available for education customers in volume licensing programs. Windows 10 Education includes features from Windows 10 Enterprise that are ideal for advanced security, and the comprehensive device […] 1 7 EA ˝ VPN Serve r ˙871 7 vpn.psu.ac.th B5 = B˛9 5 ~client is now connected• 5 ˙˝; B=5ˆ E 8˙87>ˆ9:ˆ5˝ 7 ˙ aE < A B

» สมัครใช้งานครั้งแรก » แก้ไขประวัติส่วนตัว » การเข้าเรียนหรือเพิ่มรายวิชา » การใช้งานกระดานสนทนา และห้องสนทนา

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 ˝ NV ˜ VPN Server ˚< 8 vpn.psu.ac.th 9˙@ ? 9 ˙˙ sclient is now connectedu ˆ 9 ˚˜= @9˛ N ˆ<˚< K˛? >˛9˜ L˘9>89˝ ˙UN 1V ˚< ˚ ˇ ˇ N 1V V< VW < < ˙?˜ ˘V 9 1 2 3 Vr ˜d889 PSU Passport 09 8 ˝ VPN K [@N VW < < ˙ 5.ใส่ Internet Address : vpn.psu.ac.th Destination name: VPN-PSU หรือชื่ออื่นๆ ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม Create 6.เวลาใช้งาน คลิกซ้ายที่ System Tray ตรง Connection แล้วเลือก VPN-PSU

น.ศ ใหม่ ปี2563 เริ่มจอง 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

Help Log in Information. Whether a user reaches the WebAccess login page directly or via a protected service, the process is the same. When users arrive at the WebAccess Authentication page, they will be presented with up to three log in fields: 3 ป้อนชื่อ vpn.psu.ac.th 4 ป้อนชื่อบัญชี PSU Passport 6 ป้อนรหัสผ่าน PSU Passport 7 ป้อนคาว่า vpn key 8 ต้ังเป็น ON 9 ้ตงัเป็น Off 10 บนัทึกค่าที่ต้งัไว้ 5 ้ตงัเป็น Off The tomcat cluster implementation provides session replication, context attribute replication and cluster wide WAR file deployment. While the Cluster configuration is fairly complex, the default configuration will work for most people out of the box. 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 10. Select on “Remote Access” and click on “Configure VPN” 11. Fill in data and select a choice as following a details and a picture below. 11.1 Connection Name: psu vpn . 11.2 Remote Gateway: vpn2.psu.ac.th . 11.3 Authentication: Save login . 11.4 Username: your student ID or PSU passport account ที่อยู่. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ตึก lrc ชั้น 2 มหาวิทยาลัย